Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา 

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก