Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๓๕ อัตรา

  ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

    เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

   …………………………………………………………………………

                                ตามที่  โรงพยาบาลปากช่องนานา  ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็น           ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เมื่อวันที่ ๑๒ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑                    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. จำนวน ๗ ตำแหน่ง  ๓๕ อัตรา นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์)          

           ๑.นายสุรวุท               ศิริอุดมวงศ์

๒. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 

          ๑.นางสาวสุพัฒตรา        ทวีแหลม

          ๒.นางสาวทรงกมล        สง่าวงษ์

          ๓.นางสาวกมลชนก        สุชีวกุล

          ๔.นายกุลธร                ฉันทารุนัย

          ๕.นายธีรศักดิ์              การกระโทก

          ๖.นางสาวอาธิยา          มุกขุนทด

          ๗.นางสาวมลฑาทิพย์      รอดเสียงล้ำ

         ๘.นางสาวพรทิพย์         สิงห์ทา

        ๙.นางสาวพรรณราย      บัวทิพย์

        ๑๐.นางสาวสุกัญญา       เงียบกระโทก

         ๑๑.นางวัชรา              สุขจันทึก

๓. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานในกลุ่มทันตกรรม)

          ๑.นางสาวณัฐธิดา          พลอยแสง

๔. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานในรังสีทางการแพทย์)

           ๑.นางสาวนฤมล           โกสุมภ์

            ๒.นางสาววัชรภรณ์        ก้อนเอ็ด

            ๓.นางสาวมนัสวิน         ปะกิ่ง

            ๔.นางสาวพัชราพร        เที่ยงกระโทก

 

๕. ตำแหน่งพนักงานเปล

            ๑.นายวัชระพล            สุขกระจ่าง

             ๒.นายเอกภพ              บุตรศรี

             ๓.นายพนม                พรมสันเทียะ

๖. ตำแหน่งแม่บ้าน

             ๑.นางสาวพิมพ์พิศา        ทิพไขรัมย์

๗. ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานเกษตรพื้นฐาน)

                **ไม่มีผู้สมัคร**

ทั้งนี้ ขอแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งและลำดับดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์)                                      ลำดับที่ ๑       

๒. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) ลำดับที่ ๑ - ๑๑

๓. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานในกลุ่มทันตกรรม)                ลำดับที่ ๑

๔. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานในรังสีทางการแพทย์)          ลำดับที่ ๑ – ๔

๕. ตำแหน่งพนักงานเปล                                                                ลำดับที่ ๑ – ๓

๖. ตำแหน่งแม่บ้าน                                                                        ลำดับที่ ๑

๗. ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานเกษตรพื้นฐาน)                    **ไม่มีผู้สมัคร**

               มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น.   ณ  ห้องประชุมพิราบขาว ชั้น ๖ ข้างตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปากช่องนานา และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสุขภาพดังนี้ เอกซเรย์ปอด ไวรัสตับอักเสบบี ความเข้มข้นของเลือด HIV และตรวจหาสารเสพติด โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ในการตรวจสุขภาพดังกล่าว โดยนำผลการตรวจสุขภาพดังกล่าว  ส่งที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปากช่องนานา ในวันรายงานตัวปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันเวลาและสถานที่ข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์