Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา

                                                              ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                           เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน)

                                                                        ****************************

           ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา)

     ๑.นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                                 จำนวน  ๑  อัตรา

     ๒.นักเทคนิคการแพทย์                                                     จำนวน  ๑  อัตรา 

๒. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๒๙ อัตรา)

     ๑.ผู้ช่วยเหลือคนไข้                                                         จำนวน ๒๐ อัตรา

     ๒.พนักงานซักฟอก                                                          จำนวน  ๑  อัตรา

     ๓.พนักงานบริการ (พนักงานเกษตรพื้นฐาน)                       จำนวน  ๑  อัตรา

     ๔.แม่บ้าน                           

    -ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล                             จำนวน  ๓  อัตรา

    -ปฏิบัติงานที่ PCC หนองกะจะ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ จำนวน  ๑ อัตรา

     ๕.พนักงานเปล                                                                 จำนวน  ๑  อัตรา

     ๖.พนักงานเภสัชกรรม                                                        จำนวน  ๒  อัตรา