Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

                                                              ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                         เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

                                                           -----------------------------------------------

                       ตามที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็น  ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) ในวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และดำเนินการสอบคัดเลือก  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.  จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา นั้น

                   บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) ตามเอกสารแนบ