Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

-----------------------------------

                    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

         

          ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้สมัคร                                  ชื่อ-สกุล

                             ๐๑                                นางสาวสุพัตรา     เกือมรัมย์

๐๒                                นางสาวปวีณา      เจษฏจรัสพงศ์

๐๓                                นางสาวนพวรรณ  วิบูลย์ศิริชัย

๐๔                                นางสาวอรอุมา     สมนึก

๐๕                                นางสาวกาญจนา  ขอเชิญกลาง

๐๖                                นางสาวปาณิสา     ชนิตร์วัฒน์

๐๗                                นางสาวอรพิน      แก้วฮองคำ

          ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

          ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ

เลขประจำสอบของผู้สมัคร

 

ประเมินฯ ครั้งที่ ๑  (๑๐๐ คะแนน)

๑. ความรู้ทั่วไป

 

๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 

 

วันที่ ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

ห้องประชุมพิราบขาว ชั้น ๖

โรงพยาบาลปากช่องนานา

 

 

 

 

๐๑ – ๐๗

 

ประเมินฯ ครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารโดยการพูด ท่วงทีวาจา การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

 

 

 

วันที่ ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป

ห้องประชุมพิราบขาว ชั้น ๖

โรงพยาบาลปากช่องนานา

 

 

 

 

๐๑ – ๐๗

 

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

                             ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น   และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

                             ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                             ๓. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

                             ๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยสอบข้อเขียน

                                  ๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

                                  ๔.๒ ต้องเข้าสอบกับกรรมการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

                                  ๔.๓ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

                                  ๔.๔ เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

                                  ๔.๕ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ          

                                    ๔.๖ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้

                                  ๔.๗ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น

                                  ๔.๘ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที

                                  ๔.๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

                                  ๔.๑๐ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯครั้งนี้

                   ง) จังหวัดนครราชสีมาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลปากช่องนานา                                       และทาง www.pnnh.go.th

                              ประกาศ ณ วันที่  ๒๖     มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑