Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งวิศวกรโยธา

 

 

 

 

 

                                                                               ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ    ในตำแหน่งวิศวกรโยธา

                                                                               -----------------------------------

                    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

                   จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้          

          ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

                 เลขประจำตัวผู้สมัคร                                  ชื่อ-สกุล

                             ๐๐๑                                 นายภานุวัฒน์    เจริญสรรพ์

                             ๐๐๒                                 นายกรกช        ศรีสมพันธุ์

 

          ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

          ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้

วิธีการประเมิน

เลขประจำตัวสอบ

วัน เวลา สถานที่ประเมินผล

 

ประเมินฯ ครั้งที่ ๑  (๑๐๐ คะแนน)

๑. ความรู้ทั่วไป

 

๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 

 

๐๐๑ – ๐๐๒

 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องรับรอง  ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. โรงพยาบาลปากช่องนานา

           

 

ประเมินฯ ครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารโดยการพูด ท่วงทีวาจา การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

 

 

 

๐๐๑ – ๐๐๒

 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องรับรอง  ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. โรงพยาบาลปากช่องนานา

 

 

 

                                                                                                ค)ระเบียบ.....