Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-----------------------------------

                    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา  นั้น

                   บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๐๐๒

นายกรกช  ศรีสมพันธุ์

 

๐๐๑

นายภานุวัฒน์  เจริญสรรพ์

 

                   บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

                    ๑. มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

                  ๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

                     ๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

                    ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ ๑  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป                    ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปากช่องนานา ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

                                           ประกาศ  ณ วันที่     กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-----------------------------------

                    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา  นั้น

                   บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๐๐๒

นายกรกช  ศรีสมพันธุ์

 

๐๐๑

นายภานุวัฒน์  เจริญสรรพ์

 

                   บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

                    ๑. มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

                  ๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

                     ๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

                    ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ ๑  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป                    ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปากช่องนานา ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

                                           ประกาศ  ณ วันที่     กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑