Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                                                                     ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

           เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                                                                          ----------------------------------

                          ด้วยโรงพยาบาลปากช่องนานา  จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)    เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน อัตราว่าง และค่าจ้าง

     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ