Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

 

                                                                   ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                               -----------------------------------------------

                  ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น

                  บัดนี้ การสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

                   ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๑

                   ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น. ณ  ห้องประชุมเพชรปากช่อง ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ปี สธ.  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๒

                   ๓.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสอบคัดเลือก ดังนี้

                          ๓.๑  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

                          ๓.๒  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

                          ๓.๓  ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ๓๐ นาที เพื่อลงทะเบียนรายงานตัวและจะเรียกเข้าสอบ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

                ทั้งนี้  ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตามวัน เวลาที่กำหนด นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบคัดเลือก หากท่านไม่เข้าสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลปากช่องนานา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์